โครงงานภาษาไทย

แนะนำเนื้อหา

โครงงานภาษาไทย คือวิชาภาษาไทยที่เปิดสอนเพิ่มเติมให่แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  เนื้อหาวิชาจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้จากปัญหาหรือข้อสงสัยของตนเอง  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ฝึกวางแผนการทำงาน  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้  ออกแบบการศึกษา  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปและอภิปรายผลข้อค้นพบของโครงงาน  เพื่อให้สามารถค้นหาคำตอบจากปัญหา  ข้อสงสัยนั้นด้วยตนเอง  รวมทั้งเป็นการสร้างนิสัยการสังเกต   มีการคิดอย่างเป็นระบบ รักการค้นคว้า  และมีความคิดสร้างสรรค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความชัดเจนในการกำหนดปัญหาของโครงงานจึงตั้งหัวข้อการทำโครงงานให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีไทย และเน้นการศึกษาโดยใช้เครื่องมือของสังคม (Socail Media) เป็นสำคัญ

Socail Media  คืออะไร

Social Media คือโครงข่ายการสร้าง Media ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยคนที่สร้างสื่อใช้ความสามารถในการเข้าถึงได้ง่ายของอินเตอร์เน็ท ความจริงแล้ว Social Media เกิดขึ้นเพราะความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในความเป็นสัตว์สังคมที่ต้อง การการปฎิสัมพันธ์กันและต้องการความเห็นกันนั่นเอง ในครั้งแรกนั้นเกิดจากยุคเว็บ 2.0 ( จาก broadcast media monologues : one to many เป็น social media dialogues :many to many ) และเมื่อเกิด media จำนวนมากก็จะเกิดสถิติของแต่ละ Category ,เกิดกลุ่มผู้เสพสื่อแต่ละCategory และการคัดเลือกคุณภาพ Media ตามธรรมชาติ

ถ้าพูดให้ง่ายขึ้นก็คือยุคนี้เราไม่ได้ต้องการตัดสินใจอะไรจากสื่อๆสื่อ เดียวแล้วครับ เราฟังข่าวแต่เพียงด้านเดียวจากทีวีและหนังสือพิมพ์มานาน เราเบื่อคำว่า Super ,Extra Ordinary , Award winning หรือคำพร่ำพรรณาเชิง Marketing จากโฆษณาของผู้ผลิต แต่เราอยากอ่านความคิดเห็น และสอบถามความรู้สึกของคนที่เคยมีประสบการณ์จากมันมากกว่า นั่นคือมุ่งไปทาง Social Media มากขึ้น ( สำหรับการ Marketing ด้วย Social Media ผมจะได้พูดในโพสต่อๆไปครับ )

ผมอยากสรุปสั้นๆในทัศนะของผมว่า Social Media คือ Framework ทางสังคมและอินเตอร์เน็ทของการสร้างสื่อโดยทุกคนเพื่อทุกคน :) ศึกษาเพิ่มเติม

บทที่ 1  ความรู้เรื่องโครงงาน

มีนักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายความหมายเกี่ยวกับโครงงานไว้ดังนี้

กิจกรรม

ให้นักเรียนศึกษาความหมายของโครงงานจากนักการศึกษาท่านอื่นเพิ่มอีก 3 คนแล้วเขียนสรุปความหมายตามความเข้าใจลงในกล่องแสดงความคิดเห็น

บทที่ 2  เกี่ยวกับวิถีไทย

วิถีไทย คือ

กิจกรรม


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: