บท ที่ 2  เกี่ยวกับวิถีไทย


ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ วิถีไทย จากสไลด์ต่อไปนี้

ตัวอย่าง วิถีไทย

การอยู่ไฟ

ท่องเที่ยว วิถีไทย

กิจกรรม

1. เมื่อนักเรียนศึกษาความหมายของวิถีไทยแล้วเลือกหัวข้อเรื่องที่นักเรียนสนใจ เพื่อศึกษาในชุมชนของตนเอง

2.ศึกษาเรื่องวิถีไทย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในวีดีโอต่อไปนี้แล้วสรุปใจความสำคัญ

Advertisements