การศึกษาเรื่องโครงงานเชิงประพันธ์

กิจกรรม

ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง โครงงานเชิงประพันธ์ จาก slide แล้วเขียนตอบคำถาม ส่งมาที่ roongkarnkerdo@yahoo.com

คำถาม

         1. โครงงานเชิงประพันธ์ตามความเข้าใจของนักเรียนมีลักษณะอย่างไร

         2. นักเรียนคิดว่าจะทำโครงงานเชิงประพันธ์โดยยึดความรู้เรื่องวิถีไทยมาประกอบได้อย่างไร

         3. ให้วางแผนการทำโครงงานเชิงประพันธ์  1 เรื่อง