โครงงานเชิงประพันธ์

ใส่ความเห็น

การศึกษาเรื่องโครงงานเชิงประพันธ์

กิจกรรม

ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง โครงงานเชิงประพันธ์ จาก slide แล้วเขียนตอบคำถาม ส่งมาที่ roongkarnkerdo@yahoo.com

คำถาม

         1. โครงงานเชิงประพันธ์ตามความเข้าใจของนักเรียนมีลักษณะอย่างไร

         2. นักเรียนคิดว่าจะทำโครงงานเชิงประพันธ์โดยยึดความรู้เรื่องวิถีไทยมาประกอบได้อย่างไร

         3. ให้วางแผนการทำโครงงานเชิงประพันธ์  1 เรื่อง

วิถีไทย

6 ความเห็น

บท ที่ 2  เกี่ยวกับวิถีไทย


ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ วิถีไทย จากสไลด์ต่อไปนี้

ตัวอย่าง วิถีไทย

การอยู่ไฟ

ท่องเที่ยว วิถีไทย

กิจกรรม

1. เมื่อนักเรียนศึกษาความหมายของวิถีไทยแล้วเลือกหัวข้อเรื่องที่นักเรียนสนใจ เพื่อศึกษาในชุมชนของตนเอง

2.ศึกษาเรื่องวิถีไทย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในวีดีโอต่อไปนี้แล้วสรุปใจความสำคัญ

ห้องสมุดภาษาไทย

ใส่ความเห็น

ยินดีต้อนรับทุกท่าน….สู่

แหล่งรวมข้อมูลความรู้วิชาภาษาไทย

สำหรับการสอบ เข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา  การสอบO-net  GAT และอื่นๆ

นักเรียนสามารถคลิ๊กเพื่อศึกษาเนื้อหาตามหัวข้อที่สนใจค่ะ

* ความงามกับภาษา

*โวหาร


*การโต้วาที

อยากรู้เรื่องอะไรหาได้ที่ Google ค่ะโครงงานภาษาไทย

7 ความเห็น

แนะ นำเนื้อหา

โครงงานภาษาไทย คือวิชาภาษาไทยที่เปิดสอนเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3  โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  เนื้อหาวิชาจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้จากปัญหาหรือข้อสงสัยของตนเอง  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ฝึกวางแผนการทำงาน  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้  ออกแบบการศึกษา  รวบรวมข้อมูล   วิเคราะห์ข้อมูล   สรุปและอภิปรายผลข้อค้นพบของโครงงาน     เพื่อให้สามารถค้นหาคำตอบจากปัญหา  ข้อสงสัยนั้นด้วยตนเอง  รวมทั้งเป็นการสร้างนิสัยการสังเกต   มีการคิดอย่างเป็นระบบ   รักการค้นคว้า  และมีความคิดสร้างสรรค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความชัดเจนในการกำหนดปัญหาของโครงงานจึงตั้งหัวข้อการทำ โครงงานให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีไทย และเน้นการศึกษาโดยใช้เครื่องมือonline  ในการศึกษาค้นว้าและเผยแพร่ผลงาน

บท ที่ 1  ความรู้เรื่องโครงงาน

โครงงานคืออะไร

มีนักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายความหมายเกี่ยวกับโครงงานไว้ดังนี้

ตัวอย่างโครงงาน

กิจกรรม

ให้นักเรียนศึกษาความหมายของโครงงานจากนักการศึกษาท่านอื่นเพิ่มอีก 3 คนแล้วเขียนสรุปความหมายตามความเข้าใจลงในกล่องแสดงความคิดเห็น