แนะ นำเนื้อหา

โครงงานภาษาไทย คือวิชาภาษาไทยที่เปิดสอนเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3  โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  เนื้อหาวิชาจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้จากปัญหาหรือข้อสงสัยของตนเอง  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ฝึกวางแผนการทำงาน  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้  ออกแบบการศึกษา  รวบรวมข้อมูล   วิเคราะห์ข้อมูล   สรุปและอภิปรายผลข้อค้นพบของโครงงาน     เพื่อให้สามารถค้นหาคำตอบจากปัญหา  ข้อสงสัยนั้นด้วยตนเอง  รวมทั้งเป็นการสร้างนิสัยการสังเกต   มีการคิดอย่างเป็นระบบ   รักการค้นคว้า  และมีความคิดสร้างสรรค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความชัดเจนในการกำหนดปัญหาของโครงงานจึงตั้งหัวข้อการทำ โครงงานให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีไทย และเน้นการศึกษาโดยใช้เครื่องมือonline  ในการศึกษาค้นว้าและเผยแพร่ผลงาน

บท ที่ 1  ความรู้เรื่องโครงงาน

โครงงานคืออะไร

มีนักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายความหมายเกี่ยวกับโครงงานไว้ดังนี้

ตัวอย่างโครงงาน

กิจกรรม

ให้นักเรียนศึกษาความหมายของโครงงานจากนักการศึกษาท่านอื่นเพิ่มอีก 3 คนแล้วเขียนสรุปความหมายตามความเข้าใจลงในกล่องแสดงความคิดเห็น

Advertisements